Vad är den experimentella metoden?

Hur undersöker forskare mänskligt sinne och beteende? Medan det finns ett antal olika forskningstekniker, tillåter experimentmetoden forskare att titta på orsak-och-effekt-relationer.

I experimentmetoden identifierar forskare och definierar nyckelvariabler, formulerar en hypotes, manipulerar variablerna och samlar in data om resultaten.

Extranea variabler kontrolleras noggrant för att minimera en potentiell inverkan på resultatet av experimentet.

En närmare titt på experimentell metod i psykologi

Experimentell metod innebär att man manipulerar en variabel för att bestämma om förändringar i en variabel orsakar förändringar i en annan variabel. Denna metod bygger på kontrollerade metoder, slumpmässig tilldelning och manipulering av variabler för att testa en hypotes.

Typer av experiment

Det finns några olika typer av experiment som forskare kan välja att använda. Den typ av experiment som valts kan bero på en mängd olika faktorer, inklusive deltagarna, hypotesen och resurserna tillgängliga för forskarna.

1. Lab Experiments
Lab experiment är mycket vanliga i psykologi eftersom de tillåter experimentanter mer kontroll över variablerna. Dessa experiment kan också vara enklare för andra forskare att replikera. Problemet är givetvis att det som sker i ett labb är inte alltid identiskt med vad som äger rum i den verkliga världen.

2. Fältförsök
Ibland kan forskare välja att utföra sina experiment i fältet. Låt oss föreställa oss att en socialpsykolog är intresserad av att undersöka prosocialt beteende . Experimentet kan ha en person som låtsas att svimma och observera för att se hur lång tid det tar åskådare att svara på.

Denna typ av experiment kan vara ett bra sätt att se beteende i handling i realistiska inställningar. Det gör det dock svårare för forskarna att styra variablerna och kan införa förvirrande variabler som kan påverka resultaten.

3. Quasi-Experiments
Medan lab- och fältförsök representerar vad som är kända som sanna experiment kan forskare också använda en tredje typ som kallas kvasi-experiment. Dessa benämns ofta som naturliga experiment eftersom forskarna inte har sann kontroll över den oberoende variabeln. I stället bestäms behandlingsnivån av de naturliga förhållandena i situationen. En forskare som tittar på personlighetsskillnader och födelsekunskap kan exempelvis inte manipulera den oberoende variabeln i situationen. Behandlingsnivåer kan inte slumpmässigt tilldelas eftersom deltagarna naturligt faller i befintliga grupper baserat på deras födelseskonto i sina familjer.

Så varför skulle en forskare välja att använda ett kvasi-experiment? Detta är ett bra val i situationer där forskare och intresserade av att studera fenomen i naturliga, verkliga miljöer. Det är också ett bra val i situationer där forskare inte kan etiskt manipulera den oberoende variabeln i fråga.

Viktiga villkor att veta

För att förstå hur experimentmetoden fungerar, finns det några nyckelord som du först ska förstå.

Den oberoende variabeln är den behandling som experimenten manipulerar. Denna variabel antas orsaka någon typ av effekt på en annan variabel. Om en forskare undersökte hur sömn påverkar testresultatet blir mängden sömn som en individ blir den oberoende variabeln.

Den beroende variabeln är den effekt som experimenten mäter. I vårt tidigare exempel skulle testresultatet vara den beroende variabeln.

Operativa definitioner är nödvändiga för att utföra ett experiment.

När vi säger att något är en oberoende variabel eller beroende variabel, måste vi ha en mycket tydlig och specifik definition av betydelsen och omfattningen av den variabeln.

En hypotes är ett preliminärt uttalande eller gissning om det möjliga sambandet mellan två eller flera variabler. I vårt tidigare exempel kan forskaren hypotesa att personer som får mer sömn kommer att fungera bättre på ett matematiskt test nästa dag. Syftet med experimentet är då att antingen stödja eller misslyckas med att stödja denna hypotes.

Experimentell process

Psykologer, som andra forskare, använder den vetenskapliga metoden när man utför ett experiment. Den vetenskapliga metoden är en uppsättning förfaranden och principer som styr hur forskare utvecklar forskningsfrågor, samlar in data och kommer till slutsatser.

De fyra grundläggande stegen i processen är:

  1. Bilda en hypotes
  2. Utforma en studie och samla in data
  3. Analysera data och uppnå slutsatser
  4. Dela resultaten

De flesta psykologi studenter förväntas använda den experimentella metoden vid någon tidpunkt. Om du vill titta närmare på processen, var god och kolla in den här steg-för-steg-beskrivningen av hur du utför ett psykologiskt experiment för mer information.