Introduktion till psykologiska forskningsmetoder

Typer av forskning, experimentell design och relationer mellan variabler

Om du är en psykologstudent eller bara vill förstå grunderna i psykologiska experiment, här är en översikt över forskningsmetoder, vad de betyder och hur de fungerar.

De tre typerna av psykologi forskning

Psykologiforskning. stevecoleimages Getty Images

Psykologiforskning kan vanligtvis klassificeras som en av tre huvudtyper:

1. Kausal eller Experimentell Forskning

När de flesta människor tänker på vetenskapliga experiment, är forskning om orsak och effekt oftast upptagen. Experiment på orsakssamband utredar effekten av en eller flera variabler på en eller flera resultatvariabler. Denna typ av forskning avgör också om en variabel orsakar en annan variabel att inträffa eller förändras. Ett exempel på denna typ av forskning skulle förändra mängden av en specifik behandling och mäta effekten på studiedeltagarna.

2. Beskrivande forskning

Beskrivande forskning syftar till att visa vad som redan finns i en grupp eller befolkning. Ett exempel på denna typ av forskning skulle vara en opinionsundersökning för att avgöra vilken presidentkandidat som planerar att rösta i nästa val. Beskrivande studier försöker inte mäta effekten av en variabel; De söker bara att beskriva det.

3. Relationell eller korrelationsforskning

En studie som undersöker sambandet mellan två eller flera variabler betraktas som relationell forskning. De variabler som jämförs är generellt redan närvarande i gruppen eller befolkningen. En studie som tittar på andelen män och kvinnor som skulle köpa antingen en klassisk CD eller en jazz-CD skulle studera förhållandet mellan genus och musikpreferens.

Teori och hypotes

Människor förvirrar ofta termerna teorier och hypoteser eller är inte helt säkra på skillnaderna mellan de två begreppen. Om du är en psykologistudent är det viktigt att förstå vad varje term betyder, hur de skiljer sig och hur de används i psykologiforskning.

En teori är en väletablerad princip som har utvecklats för att förklara en del av den naturliga världen. En teori härrör från upprepad observation och testning och innehåller fakta, lagar, förutsägelser och testade hypoteser som är allmänt accepterade.

En hypotes är en specifik testbar förutsägelse om vad du förväntar dig att hända i din studie. Exempelvis kan ett experiment som är utformat för att titta på förhållandet mellan studievanor och testangst ha en hypotes som säger "Vi förutspår att elever med bättre studievanor kommer att drabbas av mindre testangst." Om inte din studie är utforskande, bör din hypotes alltid förklara vad du förväntar dig att hända under ditt experiment eller forskning.

Även om termerna ibland används utbytbart i vardagen, är skillnaden mellan en teori och en hypotes viktig när man studerar experimentell design.

Några andra viktiga skillnader att notera är:

Effekten av tiden i psykologiforskning

Det finns två typer av tidsdimensioner som kan användas vid utformningen av en forskningsstudie:

 1. Tvärsnittsforskning sker vid en enda tidpunkt.
  • Alla tester, åtgärder eller variabler administreras till deltagare vid ett tillfälle.
  • Denna typ av forskning syftar till att samla in data om nuvarande förhållanden istället för att titta på effekterna av en variabel över en tidsperiod.
 2. Längdforskning är en studie som sker över en tidsperiod.
  • Data samlas in först i studiens början och kan sedan samlas upp flera gånger under hela studiens längd.
  • Vissa longitudinella studier kan inträffa under en kort tidsperiod, till exempel några dagar, medan andra kan ske under en period av månader, år eller till och med årtionden.
  • Effekterna av åldrande undersöks ofta med hjälp av longitudinell forskning.

Orsakssamband mellan variabler

Vad menar vi när vi pratar om ett "förhållande" mellan variabler? I psykologisk forskning hänvisar vi till en koppling mellan två eller flera faktorer som vi kan mäta eller systematiskt variera.

En av de viktigaste skillnaderna att göra när man diskuterar förhållandet mellan variabler är betydelsen av orsakssamband .

Korrelationsförhållanden mellan variabler

En korrelation är mätningen av förhållandet mellan två variabler. Dessa variabler förekommer redan i gruppen eller befolkningen och kontrolleras inte av experimenteraren.

Det viktigaste begreppet att ta ifrån detta är att korrelationen inte är lika med orsakssamband . Många populära mediekällor gör misstaget att anta att helt enkelt eftersom två variabler är relaterade finns ett orsakssamband.

> Källa:

> University of Minnesota Bibliotek Publishing. Psykologer använder beskrivande, korrelations- och experimentella forskningsdesign för att förstå beteende. I: Introduktion till psykologi . 2010.