Barnpsykologi, Förklarad

Innehåll och viktiga saker att tänka på

Barnpsykologi är en av de många grenar av psykologi och ett av de mest studerade specialområdena. Denna speciella filial fokuserar på barnets sinne och beteenden från prenatal utveckling genom ungdomar. Barnpsykologin handlar inte bara om hur barnen växer fysiskt, utan också med sin mentala, känslomässiga och sociala utveckling.

Historiskt sett sågs barn ofta helt enkelt som mindre versioner av vuxna. När Jean Piaget föreslog att barn faktiskt tänker annorlunda än vuxna, förklarade Albert Einstein att upptäckten var "så enkel att bara ett geni kunde ha tänkt på det".

Idag känner psykologer att barnpsykologin är unik och komplex, men många skiljer sig från det unika perspektiv de tar när de närmar sig utvecklingen. Experter skiljer sig också åt i sina svar på några av de större frågorna inom barnpsykologi , till exempel om tidiga erfarenheter spelar in mer än senare eller om naturen eller vården spelar en större roll i vissa utvecklingsaspekter.

Eftersom barndomen spelar en så viktig roll under resten av livet är det inte konstigt varför det här ämnet har blivit så viktigt inom psykologi, sociologi och utbildning. Experter fokuserar bara på de många influenser som bidrar till normal barnutveckling, men också till olika faktorer som kan leda till psykiska problem under barndomen.

Självkänsla, skola, föräldraskap, socialt tryck och andra ämnen är av stort intresse för barnpsykologer som strävar efter att hjälpa barnen att utvecklas och växa på sätt som är hälsosamma och lämpliga.

Olika koncept för barnpsykologi

När tänker du på utveckling , vad kommer i åtanke? Om du är som de flesta tror du förmodligen på de interna faktorer som påverkar hur ett barn växer, som genetik och personliga egenskaper.

Utveckling innebär emellertid mycket mer än de inflytelser som uppstår från en individ. Miljöfaktorer som sociala relationer och den kultur vi lever i spelar också viktiga roller.

Några av de stora sammanhang som vi måste överväga i vår analys av barnpsykologi är:

Den sociala kontexten

Förhållanden med kamrater och vuxna har effekt på hur barn tänker, lär sig och utvecklar. Familjer, skolor och jämställdhetsgrupper utgör alla en viktig del av det sociala sammanhanget.

Kulturella sammanhanget

Den kultur som ett barn lever i bidrar till en uppsättning värderingar, tullar, gemensamma antaganden och sätt att leva som påverkar utvecklingen under hela livslängden. Kultur kan spela en roll i hur barn relaterar till sina föräldrar, vilken typ av utbildning de får och vilken typ av barnomsorg som tillhandahålls.

Den socioekonomiska kontexten

Social klass kan också spela en viktig roll i barnutveckling. Socioekonomisk status (ofta förkortad som SES) baseras på ett antal olika faktorer, inklusive hur mycket utbildning folk har, hur mycket pengar de tjänar, jobbet de har och var de bor. Barn som hyses i hushåll med hög socioekonomisk status tenderar att ha större tillgång till möjligheter, medan de från hushåll med lägre socioekonomisk status kan ha mindre tillgång till sådana saker som hälso- och sjukvård, kvalitetsnäring och utbildning.

Sådana faktorer kan få stor inverkan på barnpsykologi.

Kom ihåg att alla tre av dessa sammanhang ständigt interagerar. Även om ett barn kan få färre möjligheter på grund av låg socioekonomisk status kan berikande sociala relationer och starka kulturella banden hjälpa till att korrigera denna obalans.

Viktiga saker att tänka på om barnpsykologi

Barnpsykologi omfattar ett brett spektrum av ämnen, från de genetiska inverkan på beteende till det sociala trycket på utveckling. Följande är bara några av de viktigaste ämnena som är viktiga för studien av barnpsykologi:

Barnpsykologer kan specialisera sig i att hjälpa barnen att klara specifika utvecklingshänsyn, eller de kan ta en mer allmän inställning. I båda fallen försöker dessa yrkesverksamma att hjälpa barnen att övervinna potentiella problem och växa på sätt som leder till hälsosamma resultat. Barnpsykologer kan till exempel se på vilka barnomsorgsinställningar och metoder som leder till de bästa psykologiska resultaten eller de kan arbeta med barn för att hjälpa dem att utveckla tillväxtinriktningar.

Slutgiltiga tankar

Att förstå vad som gör barnen tickar är en enorm uppgift, så studien av barnpsykologi är både bred och djup. Det ultimata målet med detta område är att studera de många influenser som kombinerar och interagerar för att hjälpa barnen att göra det och använda den informationen för att förbättra föräldraskap, utbildning, barnomsorg, psykoterapi och andra områden som är inriktade på att gynna barn. Genom att ha en gedigen förståelse för hur barn växer, tänker och beter sig, kan föräldrar och yrkesverksamma som arbetar med barn vara bättre förberedda för att hjälpa barnen i sin vård.